APPIA GROUP continua creixent: Obrim nova oficina a Madrid!

Quins són els principals tipus d’inventari en logística?

La logística és un sector cada cop més complex, especialment a causa del nombre creixent de referències que ha de gestionar, sovint d’orígens i proveïdors diferents. Per això, dins de les moltes funcions i tasques que es duen a terme, l’inventari és essencial perquè el procés logístic es dugui a terme de manera eficient i sense errors.

Què és un inventari logístic?

Un inventari és, de forma molt simplificada, un llistat o relació de les existències que hi ha en un magatzem, i que facilita l’entrada i la sortida de productes, i la seva classificació i correcta col·locació a les instal·lacions. A qui no li sona allò de «tancat per inventari»? Consistia, abans dels avenços en tecnologia, a revisar el llistat de productes en estoc i veure si coincidien amb les existències físiques emmagatzemades, el que es coneix com a inventari físic. Avui dia, això podria ser el malson de qualsevol empresa logística, amb milers i milers de referències per comprovar.

Per sort, la tecnologia permet que els inventaris estiguin al dia de forma automatitzada, cosa que minimitza els errors, o bé fa que aquests es detectin i es corregeixin ràpidament. Això evita que hi hagi desajustaments a les referències o errors a l’hora de fer el picking de les comandes. Així, una gestió correcta de l’inventari permet a l’empresa:

  • Reduir o evitar les pèrdues per productes inexistents, ja sigui per robatoris o desaparicions o per errors en el registre d’entrada.
  • Reduir o evitar les pèrdues per manca de rotació de l’estoc, especialment si es tracta de productes peribles o de ràpida obsolescència o moda.
  • Corregir els errors en l’estoc, per assegurar la disponibilitat dels productes de cara al client final.

Controlar adequadament l’inventari ens permet mantenir-lo en uns nivells adequats, és a dir, tenir un estoc mínim que ens eviti trencaments d’estoc davant d’un increment de la demanda, però també evitar sobreestocs que produeixin pèrdues i/o manca d’espai d’emmagatzematge.

Quins tipus d’inventari logístic hi ha?

Els inventaris es poden definir sota diferents criteris, segons el tipus de producte que distribueix o emmagatzema l’empresa. Avui dia, el gran avantatge de comptar amb eines tecnològiques per gestionar l’inventari, com ara un software de gestió de magatzem, és que podem tenir diferents criteris o camps d’informació, i tenir un inventari «híbrid».

Inventari segons el tipus de producte

És el principal condicionant d’un inventari, el tipus de producte o material que haguem de gestionar o emmagatzemar, o el punt del procés de producció en què estiguin.

Inventari segons la seva funció o la finalitat

Hi ha tipus d’inventari que no tenen tant a veure amb el tipus de producte en si o el punt del procés de fabricació on es troba, com amb la funció del propi estoc o la seva finalitat.

Inventari segons la seva periodicitat

Aquest criteri defineix cada quant de temps es fa l’inventari. Segons el sector on operi l’empresa logística, la seva mida i el tipus de producte pot necessitar fer un inventari amb més o menys freqüència.

Inventari segons el període fiscal

Aquesta classificació és molt més simple, es té en compte el moment en què es fa l’inventari respecte de l’any fiscal de l’empresa, i pot ser inventari inicial (a l’inici del període comptable i abans de fer-hi altes o baixes), o final (al tancament de l’exercici, per veure’n l’estat després de les operacions mercantils).

Inventari d’existències obsoletes, mortes o perdudes

Aquest tipus d’inventari pot semblar menys necessari, però és important per tenir controlades les referències que ja no poden ser comercialitzades i evitar que ocupin espai innecessari al magatzem. Si l’empresa té implementat un sistema de logística inversa, aquestes referències poden passar a ser reciclades o reaprofitades d’alguna manera.

Com hem vist, l’inventari físic és pràcticament una cosa del passat i és gairebé impossible fer-ho sense el suport d’un software de gestió logística o SGA.

Entrades relacionades

Últimes entrades

El sistema Poka Yoke, creat per Shigeo Shingo, busca evitar errors en processos productius. Es basa a dissenyar processos i productes que minimitzin equivocacions, i

APPIA GROUP by VGG presenta el 10 d’abril del 2024 a les seves oficines de Barcelona, la nova versió d’APPIA.edia. Una innovadora plataforma en línia