L’equip d’APPIA GROUP us desitja unes bones festes!

Quins són els principals tipus d’inventari en logística?

La logística és un sector cada cop més complex, especialment a causa del nombre creixent de referències que ha de gestionar, sovint d’orígens i proveïdors diferents. Per això, dins de les moltes funcions i tasques que es duen a terme, l’inventari és essencial perquè el procés logístic es dugui a terme de manera eficient i sense errors.

Què és un inventari logístic?

Un inventari és, de forma molt simplificada, un llistat o relació de les existències que hi ha en un magatzem, i que facilita l’entrada i la sortida de productes, i la seva classificació i correcta col·locació a les instal·lacions. A qui no li sona allò de «tancat per inventari»? Consistia, abans dels avenços en tecnologia, a revisar el llistat de productes en estoc i veure si coincidien amb les existències físiques emmagatzemades, el que es coneix com a inventari físic. Avui dia, això podria ser el malson de qualsevol empresa logística, amb milers i milers de referències per comprovar.

Per sort, la tecnologia permet que els inventaris estiguin al dia de forma automatitzada, cosa que minimitza els errors, o bé fa que aquests es detectin i es corregeixin ràpidament. Això evita que hi hagi desajustaments a les referències o errors a l’hora de fer el picking de les comandes. Així, una gestió correcta de l’inventari permet a l’empresa:

  • Reduir o evitar les pèrdues per productes inexistents, ja sigui per robatoris o desaparicions o per errors en el registre d’entrada.
  • Reduir o evitar les pèrdues per manca de rotació de l’estoc, especialment si es tracta de productes peribles o de ràpida obsolescència o moda.
  • Corregir els errors en l’estoc, per assegurar la disponibilitat dels productes de cara al client final.

Controlar adequadament l’inventari ens permet mantenir-lo en uns nivells adequats, és a dir, tenir un estoc mínim que ens eviti trencaments d’estoc davant d’un increment de la demanda, però també evitar sobreestocs que produeixin pèrdues i/o manca d’espai d’emmagatzematge.

Quins tipus d’inventari logístic hi ha?

Els inventaris es poden definir sota diferents criteris, segons el tipus de producte que distribueix o emmagatzema l’empresa. Avui dia, el gran avantatge de comptar amb eines tecnològiques per gestionar l’inventari, com ara un software de gestió de magatzem, és que podem tenir diferents criteris o camps d’informació, i tenir un inventari «híbrid».

Inventari segons el tipus de producte

És el principal condicionant d’un inventari, el tipus de producte o material que haguem de gestionar o emmagatzemar, o el punt del procés de producció en què estiguin.

Inventari segons la seva funció o la finalitat

Hi ha tipus d’inventari que no tenen tant a veure amb el tipus de producte en si o el punt del procés de fabricació on es troba, com amb la funció del propi estoc o la seva finalitat.

Inventari segons la seva periodicitat

Aquest criteri defineix cada quant de temps es fa l’inventari. Segons el sector on operi l’empresa logística, la seva mida i el tipus de producte pot necessitar fer un inventari amb més o menys freqüència.

Inventari segons el període fiscal

Aquesta classificació és molt més simple, es té en compte el moment en què es fa l’inventari respecte de l’any fiscal de l’empresa, i pot ser inventari inicial (a l’inici del període comptable i abans de fer-hi altes o baixes), o final (al tancament de l’exercici, per veure’n l’estat després de les operacions mercantils).

Inventari d’existències obsoletes, mortes o perdudes

Aquest tipus d’inventari pot semblar menys necessari, però és important per tenir controlades les referències que ja no poden ser comercialitzades i evitar que ocupin espai innecessari al magatzem. Si l’empresa té implementat un sistema de logística inversa, aquestes referències poden passar a ser reciclades o reaprofitades d’alguna manera.

Com hem vist, l’inventari físic és pràcticament una cosa del passat i és gairebé impossible fer-ho sense el suport d’un software de gestió logística o SGA.

Entrades relacionades

Últimes entrades

La cadena de subministrament juga un paper essencial a l’activitat diària de milions de persones i empreses. Només cal recordar els problemes que s’han generat

Moltes vegades hem parlat sobre la importància de la implementació d’un programari de gestió de magatzem (SGM) per automatitzar processos dins del magatzem, de manera