L’equip d’APPIA GROUP us desitja unes bones festes!

Per què és important el concepte de lead time en logística?

Avui dia, la frase d’«el temps és or» s’ha fet realitat de manera impensable: Els clients valoren rapidesa en el lliurament tant com el preu dels articles, un dels efectes de l’auge de l’e-commerce. Així, per a una empresa de distribució logística, l’optimització del temps és essencial, i aquí és on entra el joc el lead time.

Què és el lead time?

Es tracta del temps transcorregut des de l’inici d’un procés fins a la finalització, o des de la realització d’una comanda fins al lliurament del producte. També es coneix com a temps de resposta o temps de cicle.

Aquest concepte és clau en la cadena de subministrament perquè s’utilitza per planificar i controlar les operacions logístiques de manera eficient: Complir els terminis de lliurament, gestionar els inventaris i, sobretot, satisfer les expectatives dels clients.

Classificació del lead time segons el procés o etapa

Lògicament, cada procés o etapa de la cadena de subministrament tindrà el seu propi lead time, ja que no podem aplicar un sol criteri per mesurar el temps de totes les parts de la cadena de subministrament. Quins són els exemples més habituals de lead time?

  • Lead time d’aprovisionament: És el temps necessari per adquirir els materials o components necessaris per a la producció. Inclou l’emissió de l’ordre de compra, el temps de processament, la fabricació i el transport fins a la instal·lació.
  • Lead time de producció: És el temps requerit per fabricar un producte des de l’inici fins a la finalització. Inclou les etapes de producció, assemblatge i proves.
  • Lead time de lliurament: És el temps necessari per lliurar un producte al client des del moment en què es fa la comanda. Inclou el processament de la comanda, la preparació del producte, l’embalatge, el transport i el lliurament final. És el punt més crític de cara al client final, ja que normalment es comercialitzen els productes ja fabricats, per la qual cosa els dos lead time anteriors no són percebuts pel client final d’un e-commerce, encara que sí que ho solen ser per un client de B2B per al qual es fabrica sota demanda.
  • Lead time de reabastament: Fa referència al temps necessari per reposar els nivells d’inventari esgotats. Inclou la detecció de la necessitat de proveïment, el processament de l’ordre, la preparació del producte i el temps de lliurament.

Per què és important el lead time en logística?

Com hem indicat, mesurar el lead time en logística és essencial per a una gestió eficient de la cadena de subministrament, ja que ens proporciona informació valuosa per a la planificació, el compliment de terminis, la gestió d’inventaris i la millora continuada. Per mesurar de forma eficient i precisa el lead time, necessitem comptar amb un SGA o sistema de gestió de magatzem, ja que atesos els grans volums de comandes que es gestionen avui dia, no és possible fer els càlculs manualment. Com ens ajuda el mesurament del lead time?

  • Podem complir els terminis de lliurament amb més eficiència, ja que ens permet estimar amb precisió quant de temps portarà completar un procés o lliurar un producte. Per exemple, ens ajuda a identificar demores i colls d’ampolla a la cadena de subministrament, cosa que permet prendre mesures correctives per evitar retards i garantir el lliurament puntual.
  • Millorem la planificació de la capacitat i els recursos necessaris per complir amb la demanda, com ara a l’hora de programar les operacions de producció, ajustar els nivells d’inventari, assignar personal i coordinar els enviaments de manera eficient.
  • Optimitzem la gestió d’inventari: Per exemple, si el lead time és llarg, caldrà un inventari més gran per mantenir els nivells de servei desitjats; si el lead time és curt, els nivells d’inventari es poden reduir. Això contribuirà a minimitzar els costos demmagatzematge i evitar lescassetat de productes.
  • Proporciona una base per a la millora contínua. En monitoritzar i comparar els lead times en diferents etapes i processos, es poden identificar àrees d’ineficiència i d’oportunitats d’optimització. La reducció del lead time al llarg del temps permet assolir una major eficiència, reduir costos, incrementar la satisfacció del client i guanyar avantatge competitiu.

Com podem reduir el lead time i millorar la nostra eficiència logística?

Perquè el lead time ens sigui útil, no només l’hem de mesurar, sinó intentar reduir-lo al màxim, evidentment sense perdre qualitat en cap punt de la cadena de subministrament, sinó optimitzant les àrees on detectem ineficiències. Com ho podem fer?

1. Anàlisi i optimització de processos

El primer que hem de fer és analitzar exhaustivament cada etapa dels nostres processos per identificar possibles colls d’ampolla, retards i ineficiències. Un cop hem identificat les àrees problemàtiques, implementarem les millores oportunes, com ara automatitzar tasques, simplificar fluxos de treball o eliminar passos innecessaris.

2. Millora de la comunicació i la col·laboració

Una comunicació fluida i una col·laboració efectiva són crucials per reduir el lead time. Per això, necessitem comptar amb un SGA que permeti intercanviar informació en temps real i sense errors entre totes les parts implicades. Això permetrà una millor coordinació, una presa de decisions més ràpida i una resolució àgil de problemes.

3. Gestió eficient dels inventaris

Un inventari ben gestionat és fonamental per reduir el lead time. Hem d’analitzar la nostra demanda i els patrons de consum per determinar els nivells d’inventari òptims, i implementar tècniques com el just in time. En mantenir inventaris adequats i evitar excessos o escassetat, podrem accelerar els processos i reduir el temps d’espera.

4. Comptar amb proveïdors de confiança

La col·laboració amb els proveïdors pot ser clau per reduir el lead time. Podem explorar opcions com acords de lliurament més ràpids, programes de subministrament en consignació o la integració de proveïdors a la nostra cadena de subministrament.

5. La tecnologia, la gran aliada

Avui dia, és pràcticament impossible reduir el lead time sense comptar amb la tecnologia, com ja hem avançat. Gràcies a la implementació de sistemes avançats de gestió de magatzems (WMS), de programari de planificació de recursos empresarials (ERP) i de solucions de seguiment i localització, podrem tenir més visibilitat de les operacions, optimitzar les rutes de transport, automatitzar tasques i prendre decisions basades en dades precises i en temps real.

En resum, reduir el lead time en logística és essencial per millorar l’eficiència de la cadena de subministrament, una tasca que avui dia pot resultar extremadament complexa si no comptem amb la tecnologia adequada, a causa dels alts volums de comandes que es manegen ia la gran quantitat de factors que influeixen a la pròpia cadena de subministrament.

Entrades relacionades

Últimes entrades

La cadena de subministrament juga un paper essencial a l’activitat diària de milions de persones i empreses. Només cal recordar els problemes que s’han generat

Moltes vegades hem parlat sobre la importància de la implementació d’un programari de gestió de magatzem (SGM) per automatitzar processos dins del magatzem, de manera