APPIA GROUP continua creixent: Obrim nova oficina a Madrid!

Aprovisionament: Què és, definició i cicle de proveïment [Guia Completa]

Avui dia, és essencial complir uns terminis de lliurament ràpids i poder respondre amb agilitat a les demandes dels nostres clients. En aquest sentit, un aprovisionament ben planificat permet preveure els temps de lliurament amb precisió. Però, en què consisteix exactament?

L’aprovisionament és un procés clau per a les empreses que implica l’adquisició de béns i serveis. Aquesta pràctica és fonamental per garantir el funcionament correcte de l’organització, i abasta des de la negociació amb proveïdors fins al control de l’estoc.

Què és l’aprovisionament? Definició

L’aprovisionament es refereix al conjunt d’activitats i processos involucrats en l’adquisició, l’emmagatzematge i la gestió dels recursos necessaris per al funcionament d’una empresa o organització. Aquest terme abasta tot el cicle de vida dels productes o serveis, des de la planificació i la compra de matèries primeres fins a la distribució i l’emmagatzematge dels productes finals.

En l’àmbit empresarial, l’aprovisionament implica la gestió eficient dels recursos i la cadena de subministrament per garantir que una empresa pugui satisfer les necessitats operatives i de producció de manera adequada i rendible. Això inclou la negociació amb proveïdors, la gestió dels inventaris, la logística i el seguiment dels processos per assegurar un flux continu de béns o serveis.

Avantatges d’una gestió eficient de l’aprovisionament

Una correcta gestió de l’aprovisionament permet a les empreses:

  • Reduir els costos operatius.
  • Millorar la qualitat dels productes i serveis.
  • Optimitzar la cadena de subministrament.
  • Incrementar els nivells de satisfacció dels clients.

El cicle d’aprovisionament amb un SGA

L’aprovisionament amb un Sistema de Gestión de Almacén (SGA) es refereix a la utilització d’una plataforma tecnològica dissenyada per gestionar i optimitzar les operacions relacionades amb l’emmagatzematge i la distribució de productes en una empresa. Un SGA és una eina clau en el procés d’aprovisionament, ja que automatitza i facilita diverses activitats, millorant l’eficiència i la precisió de les operacions logístiques.

Com s’integra l’aprovisionament amb un SGA?

1. Registre d’inventaris

L’SGA permet mantenir un registre en temps real dels nivells d’inventari. Això facilita la identificació de necessitats d’aprovisionament en mostrar informació actualitzada sobre les existències de productes.

2. Generació d’ordres d’aprovisionament

Basant-nos en els nivells d’inventari i les polítiques establertes, l’SGA pot generar automàticament ordres d’aprovisionament. Aquestes ordres especifiquen els productes que cal adquirir, les quantitats necessàries i altres detalls rellevants.

3. Interacció amb proveïdors

Alguns SGA estan integrats amb sistemes de gestió de proveïdors, i permeten una comunicació directa i la transmissió electrònica d’ordres de compra. Aquesta integració agilitza el procés de negociació i redueix la possibilitat d’errors en l’entrada de dades.

4. Recepció i escaneig de productes

Quan els productes arriben al magatzem, l’SGA pot ser utilitzat per escanejar i registrar la recepció dels béns. Això actualitza automàticament els nivells d’inventari i proporciona informació en temps real sobre la disponibilitat de productes.

5. Emmagatzematge eficient

L’SGA pot ajudar en l’assignació d’ubicacions d’emmagatzematge òptimes per a cada producte, la qual cosa facilita la gestió d’inventaris i millora l’eficiència en reduir els temps de recerca.

6. Seguiment de comandes

Els SGA permeten un seguiment precís de les comandes en temps real, incloent-hi la localització de productes al magatzem, l’estat de la comanda i les dates estimades de lliurament.

7. Gestió de devolucions

En el cas de devolucions, l’SGA pot registrar i gestionar eficientment el retorn de productes al magatzem, actualitzant automàticament els nivells d’inventari i la disponibilitat de productes.

8. Anàlisi i informes

Els SGA proporcionen eines analítiques que permeten avaluar el rendiment del magatzem i del procés de proveïment. Això inclou la identificació d’àrees de millora, l’optimització de rutes i la gestió d’inventaris de manera més eficaç.

Control de qualitat en l’aprovisionament: Garantint la satisfacció del client

El control de qualitat en el procés d’aprovisionament és essencial per assegurar l’excel·lència en els productes i serveis oferts als clients. La supervisió rigorosa dels proveïdors, la verificació de les mercaderies rebudes i l’avaluació de la satisfacció del client són aspectes clau per mantenir estàndards de qualitat alts.

  • Establir protocols d’inspecció de productes que assegurin la conformitat amb els estàndards de qualitat establerts per l’empresa.
  • Realitzar auditories periòdiques als proveïdors per verificar el compliment dels requisits de qualitat acordats als contractes.
  • Recopilar i analitzar el feedback dels clients per identificar possibles àrees de millora en el procés d’aprovisionament i garantir-ne la satisfacció.

L’aprovisionament és vital en una gestió eficient de la cadena de subministrament. Des de la identificació de necessitats fins al lliurament final, cada fase del cicle d’aprovisionament té un paper crític. L’optimització d’aquest procés és essencial per garantir la disponibilitat oportuna de recursos, reduir costos i millorar la qualitat dels productes o serveis oferts.

Entrades relacionades

Últimes entrades

El sistema Poka Yoke, creat per Shigeo Shingo, busca evitar errors en processos productius. Es basa a dissenyar processos i productes que minimitzin equivocacions, i

APPIA GROUP by VGG presenta el 10 d’abril del 2024 a les seves oficines de Barcelona, la nova versió d’APPIA.edia. Una innovadora plataforma en línia